Nota prawna

Compliance Partners Szpytka sp.k.

z siedzibą w Warszawie (00-014), ul. Moniuszki 1A

NIP: PL 5272680164 | REGON: 146201604 | KRS: 0000426287

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

CP sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (00-014), ul. Moniuszki 1A

NIP: PL 5272679735 | REGON: 146185035 | KRS: 0000425066

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 6.000,00 zł

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Compliance Partners Szpytka sp.k. oraz CP sp. z o.o., w zależności od charakteru nawiązywanej relacji w ramach stosunków gospodarczych.

Można się z nami kontaktować poprzez adres e-mali: office@cp.pl lub adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 1A 00-014 Warszawa.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania do ciebie informacji dotyczących naszej oferty oraz innych informacji marketingowych. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegających na prowadzeniu działań marketingowych, w związku wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne jeśli chcesz zapisać się do newslettera;
 2. jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub w inny sposób, np. telefoniczny lub osobisty, wówczas przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu komunikacji i prowadzenia sprawy, której ta korespondencja lub kontakt dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do tego, żeby wyjaśnić sprawę;
 3. jeżeli odwiedzasz nasz serwis (www.cp.pl) możemy wykorzystywać Twoje dane takie jak adres IP lub informacje gromadzone za pomocą plików cookies, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit, b RODO); ponadto możemy wówczas przetwarzać dane w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego serwisu lub ich preferencji;
 4. gdy otrzymamy od Ciebie zapytanie w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesłania oferty. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W takim przypadku dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zapoznania się z ofertą;
 5. jeżeli zawarłeś z nami umowę, przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i prawidłowego wykonania tej umowy. Podstawą przetwarzania jest wówczas 6 ust. 1 lit. b) RODO. W takim przypadku dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tej umowy;
 6. możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska, jeżeli zostaną nam one podane do kontaktu w treści zawartej z nami umowy. Możemy przetwarzać ponadto dane osobowe osób wskazanych do reprezentacji podmiotu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych wskazanych do kontaktu lub reprezentacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony umowy tj. art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji czynności związanych ze wzajemnym kontaktowaniem się przez strony przez okres realizacji zawartej umowy. Podanie danych jest konieczne celem zawarcia i realizacji umowy;
 7. gdy jesteś zainteresowany zatrudnieniem u nas i przesłałeś nam dokumenty rekrutacyjne, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 2211 i nast. Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od czasu jej zakończenia, chyba że wyrazisz na to zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach – wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez kolejne 2 lata, o ile nie zostanie cofnięta zgoda;
 8. możemy przetwarzać Twoje dane w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie odpowiednich przepisów prawnych określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przez te przepisy;
 9. jeśli będzie to uzasadnione, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT, usług księgowych oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Realizacja praw podmiotowych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci z korzystania z któregoś z powyższych praw prosimy o kontakt na adres office@cp.pl.