Regulamin

Administratorem Twoich danych osobowych jest Compliance Partners Szpytka sp.k. lub CP sp. z o.o., w zależności charakteru nawiązywanej relacji w ramach stosunków gospodarczych.

Jeżeli korzystasz z zamieszczonego na stronie formularza wówczas przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Jeżeli nawiązujesz z nami relację w inny sposób możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach kontaktowych (w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów oraz o innych kwestiach), co również jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska, jeżeli zostaną nam one podane do kontaktu w treści zawartej z nami umowy. Możemy przetwarzać ponadto dane osobowe osób wskazanych do reprezentacji podmiotu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych wskazanych do kontaktu lub reprezentacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tzn. art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji czynności związanych ze wzajemnym kontaktowaniem się przez strony przez okres realizacji zawartej umowy. Podanie danych jest konieczne celem zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym działania Compliance Partners Szpytka sp.k. lub CP sp. z o.o., w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub księgowe. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym w przypadku umów może stanowić wymóg niezbędny dla ich zawarcia lub wykonywania.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.