SFDR czyli obowiązki z zakresu zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych

14 lutego 2021   |   Anna Pałejko

W dniu 10 marca 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: "Rozporządzenie SFDR" lub "Rozporządzenie”). Jest to jedna z regulacji unijnych wydanych w nurcie ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), co oznacza działania podejmowane z uwzględnieniem aspektów takich jak ochrona środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S), oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego (G). W oparciu o powyższe czynniki tworzone są różnego rodzaju ratingi i klasyfikacje, co w świetle Rozporządzenia SFDR zapewnić ma inwestorom dostęp do przejrzystych informacji na temat produktów finansowych uwzględniających powyższe aspekty, jak również umożliwić porównanie tych produktów i świadome podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Konieczność publikacji informacji związanych z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju

Z praktycznego punktu widzenia wejście w życie Rozporządzenia SFDR oznaczać będzie w szczególności konieczność publikacji przez podmioty takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem, zarządzający ASI, czy też zakłady ubezpieczeń, które oferują ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, informacji związanych z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w kontekście prowadzonej przez nie działalności. Obowiązywanie Rozporządzenia SFDR dodatkowo będzie wiązać się z koniecznością aktualizacji dokumentów i procedur wewnętrznych, które odnoszą się do przedmiotu Rozporządzenia.

Uczestnicy rynku finansowego określeni w Rozporządzeniu SFDR zobowiązani będą ujawnić informacje odnośnie: (i) strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; (ii) uwzględnienia (lub nie) głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, oraz (iii) sposobu zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń obowiązującej w danym podmiocie z wprowadzeniem do działalności tychże ryzyk.

Obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy z inwestorem

Niezależnie od powyższego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu SFDR, przed zawarciem umowy z inwestorem określone podmioty będą ponadto zobowiązane poinformować o sposobie, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych oraz o prawdopodobnym wpływie tego ryzyka na zwrot z danego produktu. Rozporządzenie SFDR przewiduje ponadto dodatkowe obowiązki dotyczące produktów inwestycyjnych promujących aspekty środowiskowe i/lub społeczne oraz z wyznaczonym indeksem jako wskaźnikiem referencyjnym, o czym mowa w art. 8 i 9 i nast. Rozporządzenia SFDR.

Co istotne w kontekście obowiązków informacyjnych, uczestnicy rynku finansowego co do zasady mogą postanowić, że nie będą brać pod uwagę głównych negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy produktowej z kolei  możliwe będzie wskazanie, że ryzyko dla zrównoważonego rozwoju nie ma znaczenia dla danego produktu finansowego. W obu przypadkach jednak obowiązkowe będzie wyjaśnienie przyczyn takiego postępowania, czyli zastosowanie podejścia „comply or explain”.

Regulacyjne standardy techniczne

Wskazać również należy, że  zgodnie z treścią art. 4 ust. 6 Rozporządzenia, do końca grudnia 2020 r., europejskie urzędy zobowiązane były wydać regulacyjne standardy techniczne (dalej: „RTS”) określające zakres treści, metody i sposób prezentacji  informacji o wskaźnikach zrównoważonego rozwoju dotyczących niekorzystnych skutków dla klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych. Prace nad RTS nie zostały dotychczas sfinalizowane, a sugerowany przez ESMA termin wejścia w życie regulacji, to dopiero styczeń 2022 roku, co jednak w żaden sposób nie wpływa na obowiązywanie Rozporządzenia.

W świetle powyższego niewątpliwym jest, że działalność uczestników rynku finansowego będzie w coraz większym zakresie poddawana wymogom dotyczącym zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a wejście w życie Rozporządzenia SFDR to dopiero początek formalizacji tych oczekiwań.

Obowiązki wynikające z SFDR

Autor