Paweł Eleryk

Adwokat niewykonujący zawodu

Czytaj więcej

Doradza towarzystwom funduszy inwestycyjnych, domom maklerskim oraz instytucjom płatniczym.

Wspiera klientów w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (Compliance), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących funkcjonowanie rynku instrumentów finansowych, usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne, usług płatniczych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Bierze udział w bieżącym doradztwie prawnym, przygotowywaniu umów i regulacji wewnętrznych, sporządzaniu opinii prawnych, a także w audytach zewnętrznych prowadzonych na zlecenie klientów. Uczestniczy również we wdrażaniu rekomendacji poaudytowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (sądowoadministracyjnych) oraz w postępowaniach cywilnych.

Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym, w kancelarii prawnej, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz w domu maklerskim i towarzystwie funduszy inwestycyjnych – jako inspektor nadzoru.

Współautor publikacji „Compliance w wybranych podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne”.

Biegle włada językiem angielskim.